Archive for the ‘politici’ Category

De geïnstitutionaliseerde arbeidSTersbeweging verdedig(de)t het democratische kapitalisme

In ons laatste artikel over de Spaanse Burgeroorlog hebben we ons gericht op de contrarevolutionaire rol van de geïnstitutionaliseerde arbeidSTersbeweging tijdens de gebeurtenissen van mei 1937 in Barcelona. Het artikel geeft ook een kritiek op de rol van de CNT in de “collectivisatie” van de economie in het kader van de staat, de kapitalistische warenproductie en in het belang van de kapitalistisch-antifascistische oorlog. Op het eind hebben we ons ook tot  alle subjectief eerlijk sociale activisten en activisten met het vermaan om te leren uit de geschiedenis, de kleinburgerlijke linkse moeras te verlaten en gaan naar de kant van de sociale revolutie.

Nadat wij in onze vorige teksten de nederlaag van de republikeins-stalinistische blok in de burgeroorlog schilderden, willen we nu de succesvolle contrarevolutie van dit blok tegen de klassenstrijdige proletariaat beschrijven. Deze contrarevolutie voldeed aan zowel de algemene ontwikkelingstendenties van het antifascisme als de geïnstitutionaliseerde arbeidSTersbeweging. Het antifascisme is de ideologie en de praktijk van de verdediging van de democratie tegen het fascisme en aanverwante regeringsvormen, zoals bijvoorbeeld het franquisme. Maar de democratie is ook een politieke uitdrukking van het sociaalreactionaire dictatuur van het kapitaal. De geïnstitutionaliseerde arbeidSTersbeweging reproduceerde en reproduceert de kapitalistische klassenmaatschappij in de vorm van burgerlijk-bureaucratische apparaten en een arbeidSTersbasis. Deze bourgeois-bureaucratische apparaten zijn structureel niet in staat en bereid om de sociale revolutie te organiseren, maar ze moeten vanuit hun eigen belangen de sociaalreactionaire democratie tegen het fascisme of soortgelijk regime, die de geïnstitutionaliseerde arbeidSTersbeweging willen stukslaan, verdedigen. Echter een strijd tegen de fascistische en soortgelijke stromingen vanuit democratische posities is inconsequent, maar tegen het proletariaat deze strijd moet met alle contrarevolutionaire kracht worden uitgevoerd.

Vooral Moskou wilde tijdens de Spaanse Burgeroorlog de democratische bourgeoisie in en buiten Spanje zijn contrarevolutionaire betrouwbaarheid demonstreren – en door de militaire staatsgreep enorm verzwakte republikeinen hadden Stalin als een ervaren beul tegen het proletariaat nodig. Zo eiste Stalin in een brief aan de toenmalige Spaanse premier Caballero het privébezit van de productiemiddelen in ieder geval te beschermen. Het stalinisme bracht de contrarevolutionaire gevolg van antifascisme slechts het sterkst tot uiting, zo werd het de voorhoede van de republikeins-democratische contrarevolutie. Maar ook de sociaaldemocratische PSOE, de “anarcho” -democratische CNT en FAI evenals de POUM waren een deel van deze democratisch-antifascistische contrarevolutie. Laatstgenoemden vormden de libertaire en marxistische staart van het sociaal reactionaire Volksfront. Toch de succesvolle contrarevolutie richtte zich ook tegen hun nietige vertegenwoordigers. Het kleinburgerlijk-anarchistische moralisme kan dit gedrag van zijn vroegere antifascistische bondgenoot slechts met “intolerantie” verklaren. Ja, bloedige intolerantie tegen het proletariaat was en is het handelsmerk van de contrarevolutie, zoals “tolerantie” tegenover deze contrarevolutie is het handelsmerk sociaal- en “anarcho”-demokratische flikflooier! (more…)

Advertisements

We gaan verder met onze serie artikelen over de Koerdische nationalisme. Vandaag willen we graag ingaan op de strijden en bonden van verschillende imperialisme en nationalisme van het begin van Syrische burgeroorlog en het ontstaan van de reactionair-religieuze beweging “Islamitische staat” en de strijd tegen de Koerdische nationalisme in de gedaante van YPG en YPJ tegen de IS in de gevechten voor de stad Kobani. In deze artikel vindt ook kritiek van westerse kleinburgerlijke linksen plaats dat door het middel van ondersteuning van het beleid van de partij “Democratische Unie” (PYD) in Syrië, indirect een deel van de militaire alliantie van westerse imperialisme en Koerdische nationalisme tegen de IS werden.

Sociaal-revolutionaire anti-imperialisme

kobani

Een luchtaanval van VS bij Kobani

Nadat we in vorige artikel Koerdisch nationalisme in Turkije, Noord-Irak en Noord-Syrië nader hadden bekeken, gaan  we nu de integratie ervan in de verschillende imperialistische strategieën onderzoeken. Onder het imperialisme, begrijpen wij de economische, politiek-diplomatieke en militaire expansie van natiestaten of nationaal kapitaal. De internationale houdingen zijn naakt geweld gedragen tussen de verschillende nationale staten en hun nationalisme die nog niet hun eigen hebben voortgebracht. In de economische, politiekdiplomatische, ideologische en militaire concurrentiestrijd van het nationalisme gaat het natuurlijk om grondstofbronnen, afzetgebieden, investeringen locaties voor de export van het kapitaal en geostrategische posities. Deze voortdurende wereldwijde concurrentie van verschillende nationalisme wordt ten kosten van het wereldproletariaat uitgevoerd, die door het kapitaal, staten evenals publieke en privé media en ideologieapparaten, zijn gesplitst en tegen elkaar opgehitst. De wereld proletariaat produceert de rijkdom van het wereldkapitaal in deze concurrentiestrijd ten kosten van hen geluk, gezondheid en het leven. (more…)

Dit artikel gaat over vraagstukken van de strijd tegen het kapitalisme, het terrein van de strijd tegen het systeem en de organisatiemethoden en taken van de sociaalrevolutionaire groepen. Het artikel biedt ook een radicale kritiek op de democratie, het “socialisme” en de daaruitvolgende behoefte aan een breuk van sociale revolutionairen met de politieke linkse moeras.

Volgens sociaal-revolutionairen moet de strijd tegen het kapitalisme duidelijk als een sociale verhouding worden gevoerd. Wanneer de “radicale” linkse groepen op ontelbare demonstraties zich “bovendien ook” tegen het kapitalisme uitspreken maar hier en nu de rol spelen van de linkerzijde van de democratische staat, dan kan men deze strijd niet een echte strijd tegen het kapitalisme noemen.

Het kapitalisme kan niet door demonstraties vernietigd worden. De primaire plaats van de strijd tegen het kapitalisme is niet de straat maar de plekken waar de macht van het kapitaal en de staat wordt geproduceerd: in de bedrijven, kantoren, laboratoria, scholen en universiteiten. Alleen daar kan het kapitalisme ook ten val worden gebracht. Door de klassenstrijd. In de meeste gevallen stelt de klassenstrijd zich reproductieve doelen, zoals hogere lonen, kortere werktijden en het behoud van productielocaties. Maar de arbeidSTers kunnen zich in deze reproductieve strijd radicaliseren tot een revolutionair zijn en bewustzijn komen. Net als tijdens de crisis in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog (1918-1923), toen een revolutionaire laag van arbeidSTers bestond, die zowel door de linkervleugel van de burgerlijke politiek (Sociaaldemocratie, Partij-“Communisme” en “Anarcho”-Syndikalisme) als door de rechtervleugel daarvan (Conservatieven en Nazis) werd vernietigd of geïntegreerd.

Zelfs nu bevat de reproductieve klassenstrijd revolutionaire tendensen. De arbeiders werken langzaam, eigenen zich producten en productiemiddelen toe. En er ontstaan onzichtbare structuren voor het netwerken van collega’s in de strijd tegen het kapitaal en de staat. Juist op deze – vaak instinctieve en nog niet bewuste revolutionaire tendensen van de reproductieve klassenstrijd moeten de sociale revolutionairen op bewuste wijze aanknopen. We hangen niet aan de staart van de aangepaste vakbondsbureaucratie, zoals de overgrote meerderheid van de politieke linksen doet.

Het zwaartepunt van de klassenstrijd kan zich alleen in het kapitalistische productieproces bevinden. Dit maakt de straat nog steeds belangrijk maar van ondergeschikt belang. Maar het hoofdstrijdterrein van zelfs de “radicaalste” linkse groep is de straat, waardoor ze alleen al om deze reden voor de echte antikapitalistische strijd ongeschikt is. De strijd tegen het kapitalisme betekent de vernietiging van alle staatsvormen van het kapitaal, dat wil ook zeggen de vernietiging van de democratie en “socialisme”. Die twee staatsvormen die de brave linksen niet bestrijden, maar willen verdedigen tegen rechts.

De strijd tegen het kapitalisme sluit niet uit, maar houdt juist in dat we de nazi’s, waar dat nodig, zinvol en mogelijk is – klappen verkopen maar zonder de ideologie van antifascisme. We verdedigen de democratie niet tegen de nazi’s, maar wij strijden tegelijkertijd tegen de democratie en de nazi’s. En we vergeten daarbij niet dat antifascisme ook deel uitmaakt van de burgerlijke politiek, die principieel bestreden moet worden.

De revolutionaire organen, die grote delen van het proletariaat omvatten en een instrument van zelfgeorganisereerde klassenstrijd zijn, kunnen alleen tijdens de sociale revolutie ontstaan. Maar de huidige sociale revolutionairen moeten zich nu al organiseren – los van de linksen die niet in staat zijn om zich praktisch en bewust van het kapitaal en de staat te bevrijden.

Sociaalrevolutionaire groepen mogen niet hetzelfde zijn als partijen of vakbonden. Zij mogen in zichzelf geen co-management van loonarbeid en de politiek dulden. In hen moet een permanente strijd tegen interne bureaucratiseringsprocessen uitgevoerd worden. Dat er in sociaalrevolutionaire groepen geen full-time functionarissen mogen zijn, is vanzelfsprekend. Maar daarmee is de strijd tegen de burgerlijke organisatiestructuren in de rijen van de revolutionairen geenszins afgelopen. Ook de vaardigheden van revolutionairen zijn verschillend ontwikkeld. Dus hoe kan men het beste voorkomen dat bijzonder bekwame kameraden een nieuwe hiërarchie vormen? Waardoor kan men bereiken dat alle kameraden, ook degenen die het moeilijker vinden, actief aan de revolutionaire activiteit deelnemen? Zulke problemen zullen binnen het kapitalisme nooit volledig opgelost kunnen worden. De strijd tegen de reproductie van de klassenmaatschappij in de eigen gelederen is een voortdurend proces. En hij moet consequent en bewust gevoerd worden.

Dat geldt ook voor de strijd tegen alle tendensen tot zelfoverschatting en voorhoede binnen de sociaalrevolutionaire groepen. Want ze zijn niet de leiding van het wereldproletariaat en kunnen het ook helemaal niet zijn. Zij kunnen bij de radicalisering van het proletarische klasse-zijn en bewustzijn belangrijke impulsen geven en processen versnellen – niet meer en ook niet minder. Sociaalrevolutionaire kleine groepen moeten niet denken dat ze als marxistische partijen en anarcho-syndicalistische vakbonden de toekomstige massaorganen van de sociale revolutie zijn. Want de toekomstige revolutionaire massaorganisaties kunnen alleen door de meerderheid van het proletariaat in de sociale revolutie geschapen worden, maar niet door de revolutionaire minderheden al vóór de revolutie.

In maatschappelijke crisissituaties kan de reproductieve klassenstrijd van het proletariaat zich radicaliseren tot de sociale revolutie. Het proletariaat zal in de revolutionaire situatie zijn organen van strijd moeten vormen. Hoe deze er concreet zullen uitzien, kan nu nog niet gezegd worden. In het verleden namen de potentieel en de tendentieël revolutionaire massaorganisaties de vorm aan van arbeidSTersraden, onafhankelijke stakingscomités en algemene vergaderingen. Helaas waren deze historische massaorganisaties van zelfgeorganiseerde proletarische klassenstrijd alleen tendentieël en potentieel sociaal revolutionair. Zij hadden helaas objectief en subjectief niet de kracht de sociale revolutie bewust tot overwinning te brengen! Het proletariaat, drager van het revolutionaire proces, was sociaal te zwak en mentaal te weinig bewust om de kapitalistische warenproductie en de staat op te heffen.

Onder andere lag dat eraan, dat de proletariër/sters nog niet bewust antipolitiek waren – ondanks de aanwezigheid van antipolitieke instincten. Zo konden steeds opnieuw groot- en kleinburgerlijke politici in de organen van de proletarische klassenstrijd binnendringen en hen een reactionaire streek spelen. Zo was het in 1917, toen tussen februari en oktober (volgens de oude Russische kalender) kleinburgerlijke privaatkapitalistische krachten de sovjets (raden) beheersten. En zo was het na de oktober 1917, toen de kleinburgerlijke politieke kracht van het bolsjewisme met de hulp van de Sovjets de regeringsmacht veroverde en zich in een grootbureaucratisch-staatskapitalistische kracht veranderde. In 1979 in Iran lukte het islamistische mullahs tijdens de anti-sjah beweging in de raden van stakende oliearbeidSTers voet aan de grond te krijgen en daarmee de politieke macht in het land te veroveren.

Proletarische revolutionairen moeten, als zich in de sociale revolutie massaorganen van zelfgeorganiseerde klassenstrijd ontwikkeld hebben, hun eigen tot dan toe kleine groepen tendentieël in deze oplossen. Wat tot dan toe de kracht was van de revolutionaire kleine groepen, hun bewuste helderheid, moeten zich met de kracht van de tendentieël en potentieel revolutionaire massaorganisaties van de zelfgeorganiseerde klassenstrijd, namelijk om de materiële kracht en sterkte van het proletariaat georganiseerd tot uitdrukking te brengen, versmelten om tot een bewuste kracht van de sociale revolutie te worden!

Het sociale wereldrevolutie kan niet anders zijn dan een permanente keten van vernietiging van alle nationale staten. Tegelijkertijd moet de warenproductie wereldwijd worden opgeheven. Daardoor heft het wereldproletariaat zichzelf revolutionair op en kan het zich veranderen in een wereldwijde federatie van vrije producenten, die solidair en collectief over de productiemiddelen en producten beschikken. De globale klassen- en staatloze maatschappij is een noodwendigheid voor het wereldproletariaat om hun eigen ellende op te heffen. En zolang de kapitalistische sociale reactie nog niet ieder menselijk leven uitgeroeid heeft – waartoe zij helaas de mogelijkheid heeft – is de klassenloze maatschappij ook een materiaal verankerde mogelijkheid. De revolutionaire mogelijkheden van het wereldproletariaat worden nu al zichtbaar in de revolutionaire tendensen van de reproductieve klassenstrijd. En de sociaalrevolutionaire kleine groepen zijn nu reeds de bewuste uitdrukking van de revolutionaire mogelijkheden van het wereldproletariaat.

Sociaalrevolutionaire groepen opbouwen om strijd te voeren tegen de reactionaire driehoek die de democratische staat, de nazi’s en antifascisme vormen! Deze driehoek is een politiek verschijnsel dat sociaaleconomisch door de kapitalistische productiewijze wordt gevoed en op deze is gebaseerd. Regerend democraten, nazi’s en antifascisten reproduceren de burgerlijke politiek als een maatschappelijke randvoorwaarde van de kapitalistische uitbuiting, waarvan ook de politiek leeft. Alleen de proletarische klassenstrijd tegen het kapitaal en de staat kan het reactionaire handelen van de democratische staat en zijn linker- en rechterzijde beëindigen!

De staat als ideale collectieve kapitalist is met inbegrip van zijn nazi’s en antifascisten nog belangrijk sterker dan de proletarische revolutionairen. De laatsten zijn nu nog erg zwak omdat het praktische en bewustzijnsniveau van de klassenstrijd nog relatief laag is. Maar wanneer de klassenstrijd radicaliseert, zal ook de sociale laag van bewuste proletarische revolutionairen toenemen. In de mogelijke sociale revolutie zal het proletariaat de staat en zijn nazi’s moeten verslaan!

De mogelijke sociale revolutie zal van de politiek linksen niets overlaten. Hun bewust burgerlijk reactionaire delen zullen zich aan de kant van de contrarevolutie plaatsen, terwijl niet weinige hulpeloze linkse kleinburgSTers tussen revolutie en contrarevolutie zullen aarzelen. Alleen het meest eerlijke en meest proletarische deel van de huidige kleinburgerlijk-politieke linksen zal zich in een sociaal revolutionaire kracht kunnen veranderen. Dit zich radicaliserende deel van voormalige politieke linksen zal op de daadkrachtige solidariteit van die proletarische revolutionairen ontmoeten die zich al lang voor hen zelfstandig in sociaalrevolutionaire groepen organiseerden. De bewuste en voorwaarts stuwende subjecten van de sociale revolutie zullen dus de leden van de hedendaagse sociaalrevolutionaire groepen zijn, het meest eerlijke en meest proletarische deel van de voormalige politieke linksen en vroeger relatief passieve proletariër/sters zijn. Kort samengevat: de kleinburgerlijk-politieke linksen samen met hun antifascisme worden verdeeld en vermalen tussen de grootburgerlijke reactie en de proletarische revolutie.

Elke dag zien we op televisie gezichten van politici die indruk op ons willen maken dat alles wat ze doen, maken ze in het belang van onze welvaart. In feite willen ze alleen om de bestaande orde te bewaren en onder controle te houden de onverzoenlijke tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid. In zijn rol als manager van rijkdom en armoede in de samenleving, politici moeten aan de ene kant om ons(loonarbeiders) te kalmeren en de andere om de belangen van de kapitalisten te voldoen.

Politici krijgen de bevoegdheden om ons te beheren door democratische verkiezingen. Tijdens verkiezingen alles is duidelijk behalve een: Wie van de bovengenoemden “wordt aansprakelijk voor” in het belangen van de kapitalistische maatschappij. In deze politieke klucht, waarin wij worden opgeroepen om aan te vinken, moet er een illusie voorkomen dat wij(loonarbeiders en werklozen) gezamenlijk de richting van het politiek kunnen bepalen. Tijdens de verkiezingscampagne onderbreken de kandidaten van verschillende partijen elkaar met prachtige beloften zoals “hoe cool het zou zijn als ze aan de macht komen”. Echter, de macht is aantrekkelijk alleen voor degenen die de macht kunnen uitvoeren.

We(proletariërs) moeten een duidelijk beeld hebben van de klassenkarakter van de staat en de politiek. Want juist de staat vormt de samenleving zodat zij(staat) met het beste manier de wens van de eigenaren van productiemiddelen weergeeft, en zij zouden ons leven bepalen. Om de staat in de kapitalistische samenleving van vandaag met succes de rol van het machtsapparaat van de heersende klasse te kunnen spelen, moet de staat succesvol zijn rol van ideale algemene kapitalist uitvoeren. Dit betekent dat de staat officieel verklaart dat zij de belangen van alle sectoren vertegenwoordigt, zowel degenen die niet over winkels en fabrieken beschikken als degenen die wel beschikken. Om met succes de uitbuiting te beheren organiseert de staat de zogenaamde verzorgingsstaat, waarin zij dwingt alle proletariërs, zoals de sociale verzekeringssysteem, te betalen. Zonder de zogenaamde sociale netwerken van de staat zou het overleven van de individuele proletariërs, dankzij hun lage lonen of werkloosheid, onmogelijk zijn. Deze voorbeelden laten duidelijk zien dat het politiek altijd verbonden was met het beheer van de armoede van arbeiders en werklozen. Dit is de reden waarom wij, sociale revolutionairen ons zouden moeten matigen van het idee het noemen van politieke voorzieningen als sociale verworvenheden want wij betalen uiteindelijk deze voorzieningen. Men zegt dat de staat het sociale systeem financiert. Maar de staat produceert niets. Alles wordt voorzien door ons werk. (more…)